Avisos legais

El presente Aviso Legal regula as condicións xenerais de acceso e emprego do sitio web accesible na dirección URL http://eiradaxoana.gal (en adelante, o sitio web), que Eira da Xoana pon a disposición dos usuarios de Internet.
A utilización do sitio web implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluidas neste Aviso Legal. En consecuencia, o usuario do sitio web debe leer atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasiones no que se propoña utilizar a web, xa que o texto podería sufrir modificacións a criterio do titular da web, o a causa dun cambio lexislativo, xurisprudencial ou ea práctica empresarial.

1.- TITULARIDADE DO SITIO WEB.

Razón Social da Empresa: Fundación Eira da Xoana
Domicilio social: Travesa dos Basquiños, 9-Baixo
Poboación: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
C.P.: 15704
C.I.F./D.N.I.: G70424734
Teléfono de contacto: 659683384
Correo electrónico: fundacion@eiradaxoana.gal
Datos rexistrales: Figura inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

2.- OBXETO.

O sitio web facilita ós usuarios do mesmo o acceso a información e servizos prestados por Eira da Xoana a aquelas persoas ou organizacións interesadas nos mesmos.

3.- ACCESO E UTILIZACIÓN DA WEB.

3.1.- Carácter gratuito do acceso e utilización da web.
O acceso á web ten carácter gratuito para os usuarios da mesma.
3.2.- Rexistro de usuarios.
Con carácter xeral o acceso e utilización da web non esixe a previa suscrición o rexistro dos usuarios da mesma.

4.- CONTIDOS DA WEB.

O idioma empregado polo titular na web será o galego. Eira da Xoana non se responsabiliza da non comprensión ou entendimento do idioma da web polo usuario, nin da súas consecuencias.
Eira da Xoana poderá modificar os contidos sen previo aviso, así como suprimir e cambiar éstos dentro da web, como a forma na que se accede a éstos, sen xustificación algunha e libremente, non responsabilizándose das consecuencias que os mesmos poidan ocasionar ós usuarios.
Prohíbese o uso dos contidos da web para promocionar, contratar ou divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas sen a autorización da Eira da Xoana, nin remitir publicidade ou información valéndose para elo dos servizos ou información que se poñen a disposición dos usuarios, independentemente de si a utilización é gratuita ou non.
Os enlaces ou hiperenlaces que incorporen terceiros nas suas páxinas web, dirixidos a esta web, serán para a apertura da páxina web completa, non puidendo manifestar, directa ou indirectamente, indicacións falsas, inexactas ou confusas, nin incurrir en accións desleais ou ilícitas en contra de Eira da Xoana

5.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE.

Tanto o acceso a web como o uso inconsentido que poida efectuarse da información contida na mesma é da exclusiva responsabilidade de quen o realiza. Eira da Xoana non responderá de ningunha consecuencia, dano o perxuicio que puideran derivarse de dito acceso o uso. Eira da Xoana non se fai responsable dos erros de seguridade, que se poidan producir nin dos danos que poidan causarse o sistema informático do usuario (hardware e software), ou os los ficheiros os documentos almacenados no mesmo, como consecuencia de:
– A presenza dun virus no ordenador do usuario que se enpregou para la conexión a los servicios y contenidos de la web,
– un mal funcionamiento del navegador,
– y/o del uso de versiones no actualizadas del mismo.
Eira da Xoana no se hace responsable de la fiabilidad y rapidez de los hiperenlaces que se incorporen en la web para la apertura de otras. Eira da Xoana no garantiza la utilidad de estos enlaces, ni se responsabiliza de los contenidos o servicios a los que pueda acceder el usuario por medio de estos enlaces, ni del buen funcionamiento de estas webs.
Eira da Xoana no será responsable de los virus o demás programas informáticos que deterioren o puedan deteriorar los sistemas o equipos informáticos de los usuarios al acceder a su web u otras webs a las que se haya accedido mediante enlaces de esta web.

6.- EMPLEO DE LA TECNOLOG�?A “COOKIE�?.

La web no emplea cookies ni cualquier otro procedimiento invisible de recogida de información cuando el usuario navega por ella, respetando en todo momento la confidencialidad e intimidad del mismo.
*SI SE EMPLEAN COOKIES CONSULTAR COMUNICADO SOBRE USO DE COOKIES La web emplea cookies, puede consultar nuestra Política de Cookies, que respeta en todo momento la confidencialidad e intimidad del mismo.

7.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

Son propiedad de Eira da Xoana, todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de la web, así como de los contenidos que alberga. Cualquier uso de la web o sus contenidos deberá tener un carácter exclusivamente particular. Está reservado exclusivamente a ………., cualquier otro uso que suponga la copia, reproducción, distribución, transformación, comunicación pública o cualquier otra acción similar, de todo o parte de los contenidos de la web, por lo que ningún usuario podrá llevar a cabo estas acciones sin la autorización previa y por escrito de Eira da Xoana

 8.- POL�?TICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS

Eira da Xoana garantiza la protección y confidencialidad de los datos personales, de cualquier tipo que nos proporcionen nuestras empresas clientes de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
Todos los datos facilitados por nuestras empresas clientes a Eira da Xoana o a su personal, serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal creado y mantenido bajo la responsabilidad de Eira da Xoana, imprescindibles para prestar los servicios solicitados por los usuarios.
Los datos facilitados serán tratados según el Reglamento de Medidas de Seguridad (Real Decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre), en este sentido Eira da Xoana ha adoptado los niveles de protección que legalmente se exigen, y ha instalado todas las medidas técnicas a su alcance para evitar la perdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado por terceros. No obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. En caso en que considere oportuno que se cedan sus datos de carácter personal a otras entidades, el usuario será informado de los datos cedidos, de la finalidad del fichero y del nombre y dirección del cesionario, para que de su consentimiento inequívoco al respecto.
En cumplimiento de lo establecido en la RGPD, el usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello debe de contactar con nosotros en fundacion@eiradaxoana.gal

9.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.

El presente Aviso Legal se interpretará y regirá de conformidad con la legislación española. Eira da Xoana y los usuarios, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten al de los juzgados y tribunales del domicilio del usuario para cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o uso de la web. En el caso de que el usuario tenga su domicilio fuera de España, Eira da Xoana y el usuario, se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio de Eira da Xoana